สำนักงาน กสทช. ภาค 2
  สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > กฎ ระเบียบ คำสั่ง > ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การอนุญาตและกำกับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล่น
บันทึกโดย : -     หมายเลขโทรศัพท์ : - วันที่บันทึก : 07/03/2565
ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การอนุญาตและกำกับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล่น
ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การอนุญาตและกำกับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล่น

คลิกเพื่อเปิดไฟล์ / Click open file

drive.google.com/file/d/1c_a4ftzJyNceW4EJPqCDWk-nULgF8_2T/view?usp=sharing

1-1-(2).jpg
2.jpg