สำนักงาน กสทช. ภาค 2
  สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการ โดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปี 2565
บันทึกโดย : -     หมายเลขโทรศัพท์ : - วันที่บันทึก : 28/01/2565

การปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการ โดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปี 2565

ตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ออกประกาศ กสทช. เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ ข้อ 7  ประกาศดังกล่าวได้กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตกำหนดหรือทบทวนข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวยื่นต่อ กสทช. พร้อมคำรับรองซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันนิติบุคคล ว่าจะไม่ดำเนินการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อข้อห้ามดังกล่าว ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด รวมทั้ง รายงานพฤติการณ์และสถานภาพการครอบงำกิจการให้ กสทช. ทราบ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นประจำปี และจัดส่งเอกสารเพื่อให้ กสทช. ใช้ประกอบการพิจารณาต่อไปความละเอียดแจ้งแล้ว
     สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ขอให้ผู้รับใบอนุญาตที่อยู่ภายใต้บังคับของประกาศดังกล่าวปฏิบัติตามแนวทางที่ประกาศกำหนด โดยการกำหนดหรือทบทวนข้อห้าม รวมทั้ง รายงานพฤติการณ์และสถานภาพการครอบงำกิจการประจำปี ส่งให้สำนักงาน กสทช. ตามกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ ขอให้แนบเอกสารแบบการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวและแบบรายงานพฤติการณ์และสถานภาพการครอบงำกิจการตามประกาศดังกล่าวโดยครบถ้วนwww.nbtc.go.th/News/Information/52291.aspx