สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ภาค 2
 341 หมู่ 19 ตำบลศิลา อำภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
0-4320-2601-4 โทรสาร 0-4320-2600
พื้นที่ความรับผิดชอบ
Map-Update-nbtc-2.jpg