สำนักงาน กสทช. ภาค 2
  สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ภาพกิจกรรม > โครงการอบรมสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภค ในกิจการ
บันทึกโดย : -     หมายเลขโทรศัพท์ : - วันที่บันทึก : 03/07/2566

โครงการอบรมสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภค ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566

สำนักงาน กสทช. ภาค 2 ร่วมกับสำนักงานเขต 25 นครพนม ได้จัดโครงการอบรมสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภค ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 ในวันที่ 28 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมยามดี บี โรงแรมเวลาดี จังหวัดนครพนม
โดยมีนายสัญญา กระจ่างศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. ภาค 2 เป็นประธานเปิดการอบรม มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริโภคให้มีองค์ความรู้ที่ถูกต้อง
ในสิทธิขั้นพื้นฐานของตนเอง รวมถึงมีความรู้ ความเข้าใจ ถึงช่องทางกระบวนการรับ พิจารณาเรื่องร้องเรียน เมื่อพบความไม่เป็นธรรมในการใช้บริการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม อีกทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปถ่ายทอดให้กับคนในครอบครัว หรือในชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพของประชาชนในการเข้าถึง เข้าใจและได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้บริการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เครือข่ายผู้บริโภค นักเรียน นักศึกษา ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไปในจังหวัดนครพนม และจังหวัดใกล้เคียง