สำนักงาน กสทช. ภาค 2
  สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ภาพกิจกรรม > การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกัน ก
บันทึกโดย : -     หมายเลขโทรศัพท์ : - วันที่บันทึก : 28/10/2565

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกัน การทุจริตของสำนักงาน กสทช.

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริตของสำนักงาน กสทช.