สำนักงาน กสทช. ภาค 2
  สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ภาพกิจกรรม > อบรมซ้อมแผนภัยพิบัติฯ รอบปี 2565 ณ จังหวัดอุบลราชธานี
บันทึกโดย : -     หมายเลขโทรศัพท์ : - วันที่บันทึก : 18/08/2565

อบรมซ้อมแผนภัยพิบัติฯ รอบปี 2565 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

สำนักงาน กสทช. ภาค 2 (ขอนแก่น) และสำนักงาน กสทช. เขต 22 (อุบลราชธานี) ร่วมกับ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด จัดอบรมซ้อมแผนภัยพิบัติฯ รอบปี 2565
ณ จังหวัดอุบลราชธานี