สำนักงาน กสทช. ภาค 2
  สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ภาพกิจกรรม > อบรมซ้อมแผนภัยพิบัติฯ รอบปี 2565 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
บันทึกโดย : -     หมายเลขโทรศัพท์ : - วันที่บันทึก : 18/08/2565

อบรมซ้อมแผนภัยพิบัติฯ รอบปี 2565 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงาน กสทช. ภาค 2 (ขอนแก่น) และสำนักงาน กสทช. เขต 21 (ร้อยเอ็ด) ร่วมกับ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด จัดอบรมซ้อมแผนภัยพิบัติฯ รอบปี 2565
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด