สำนักงาน กสทช. ภาค 2
  สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
บันทึกโดย : admin     หมายเลขโทรศัพท์ : 4626 วันที่บันทึก : 22/03/2559

Mobile English

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 สถาบันพัฒนาบุคลากรและวิชาการ ได้จัดโครงการส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรของสำนักงาน กสทช. ในส่วภูมิภาค (Mobile English) อบรมให้พนักงาน กสทช. ภาค 2 และ เขต 6 (ขอนแก่น)  ทีมอบรมนำโดยนางสาวอรดา  เทพยายน (รักษาการผู้อำนวยการสำนัก (บ2)) นางสาวชลดา  บุญณะอินทร์ (ผู้อำนวยการส่วน) และคณะ โดยมีนายอัศวิน  มุงคุณคำชาว อภภ.2 ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการอรม  และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน กสทช.ภาค 2 และ เขต 6 ในการเข้าร่วมอบรม  บรรยากาศการอบรมเป็นไปด้วยความราบรื่น และสนุกสนาน